human design divine logo, human design

Odkrij svoj potencial s Human design DIVINE

Splošni pogoji poslovanja

human design divine logo, human design

Nahajate se na spletnem mestu www.humandesigndivine.si. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji.
Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate, ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Pridržujemo pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremenimo ali dopolnimo. Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem mestu www.humandesigndivine.si , je treba pred uporabo obvezno preveriti pri naših sodelavcih.
Pravilnosti in točnosti teh podatkov namenjamo veliko pozornosti in jih redno preverjamo ter ažuriramo, lahko pa se ti spremenijo tudi v obdobju med dvema ažuriranjema. Za njihovo ažurnost in točnost ne prevzemamo nobene odgovornosti, prav tako pa ne dajemo nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne preko hipertekstovnih povezav. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost, saj zanje odgovornosti ne prevzemamo.
Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato ne prevzemamo odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov.
Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh, torej lahko vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. Lastno odgovornost zanje izrecno izključujemo.
Vsebin spletnega mesta ni zavezano posodabljati, jih pa lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo. Tako si pridržujemo pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin. To spletno mesto je naša intelektualna lastnina. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene. Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last Loela, Sabina Vodlan s.p. ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.
Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so naša ali last tretjih oseb. Uporabniki jih brez našega pisnega dovoljenja oziroma lastnika zaščitnih znakov ne smete uporabljati.
Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov: E-pošta: humandesigndivine@gmail.com
Pridržujemo si pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za sledeče namene:
povpraševanje uporabnikov
Upravljavec lahko obdeluje sledeče osebne podatke uporabnikov:
ime in priimek, elektronski naslov, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, stacionarno in/ali mobilno številko

Osebna privolitev uporabnika

Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi pravnimi pogoji.

Neposredno trženje
Za namene neposrednega trženja upravljavec ne uporablja nobenega osebnega podatka.
Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam
Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam.
Shranjevanje osebnih podatkov

Na spletni strani www.humandesigndivine.com se ne shranjujejo podatki uporabnika, ko pošlje povpraševanje. Ti podatki se posredujejo direktno na elektronski naslov humandesigndivine@gmail.com in se uporabljajo zgolj za komunikacijo uporabnikom.

Podjetje:

LOELA, Sabina Vodlan s.p.
Davčna številka: 39840212
Matična številka: 881334500
Sedež: Bukovčeva ulica 35, 1230 Domžale
Telefon: +386 031 649 772
E-pošta: humandesigndivine@gmail.com


1) Splošno

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo storitev, objavljenih na spletni strani www.humandesigndivine.si – grafično oblikovanje in izobraževanje. Splošni pogoji poslovanja so uporabniku spletne strani (v nadaljevanju uporabnik) prosto dostopni na spletni strani. Šteje se, da je z nakupom storitve ali blaga v kakršnikoli obliki uporabnik seznanjen s temi splošnimi pogoji in da jih v celoti sprejema. Pogoji poslovanja veljajo tudi za naročila preko telefona, elektronske pošte in posrednikov.

2) Naročanje storitev

Na spletni strani www.humandesigndivine.si uporabnik izbere storitev in se o njeni izvedbi dogovori po telefonu ali mailu ali naroči ponujeno storitev oz. blago.

3) Cene in akcijske ponudbe

Vse cene, navedene na spletni strani, so izražene v evrih. Nosilci dejavnosti pri LOELA, Sabina Vodlan s.p. niso zavezanci za DDV. Akcijske ponudbe (popusti) so lahko tedenske ali dnevne, oblikujejo se v odvisnosti od povpraševanja. Gospodarski subjekti oziroma zavezanci za DDV morajo pri naročilu predložiti identifikacijsko številko oziroma davčno številko. Cene veljajo od 22. 11. 2021 do preklica oziroma objave sprememb. Vse spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletni strani v splošnih pogojih.

4) Načini plačila

Uporabnik lahko naročeno storitve plača na naslednje načine:

z nakazilom na LOELA, Sabina Vodlan s.p. transakcijski račun

5) Pridržek lastninske pravice

LOELA, Sabina Vodlan s.p. si pridržuje lastninsko pravico na naročenih storitvah vse dokler kupnina zanje ni plačana v celoti. V primeru, da stranka, podjetju LOELA, Sabina Vodlan s.p. ne poravna celotnega zneska opravljenih storitev v roku določenem na računu ali ponudbi si LOELA, Sabina Vodlan s.p. pridržuje pravico za čas plačilne zamude na dolgovan znesek, zaračunati zamudne obresti po obrestni meri zamudnih obresti. Dolgovan znesek pa izterjati po pravni poti.

6) Prevzem opravljene storitve

Šteje se, da je naročnik izvedeno storitev prevzel brez ugovorov, če jih ob izvedbi storitev ni izrazil in utemeljil.

7)Odstop od pogodbe in vračilo blaga

Kupec storitve lahko naročilo storitve prekliče, če to po mailu ali s priporočeno pošto poslano na naslov LOELA, Sabina Vodlan s.p. sporoči (prejeto sporočilo mora LOELA, Sabina Vodlan s.p. prejeti dan pred načrtovanim začetkom izvedbe storitve (kar je v roku 10 dni po potrditvi ponudbe).

Od sklenjene prodajne pogodbe oz. potrjene ponudbe (na daljavo oziroma izven poslovnih prostorov LOELA, Sabina Vodlan s.p.) lahko kupec od dogovora odstopi, in sicer tako, da v roku 10 dni od potrditve ponudbe, o odstopu preko obrazca za kontakt ali tako da pošlje sporočilo na humandesigndivine@gmail.com, LOELA, Sabina Vodlan s.p. obvesti o spremembi.

Če ima kupec utemeljene razloge za ugovor na izvedeno storitev, mora to najpozneje v roku 8 dni od prejema končne verzije izdelane storitve, pisno na obrazcu za kontakt ali tako, da pošlje sporočilo na humandesigndivine@gmail.com LOELA, Sabina Vodlan s.p. , sporočiti, ugovor pa utemeljiti. Izdelovalcu storitve mora omogočiti, da bo lahko utemeljenost ugovora preveril LOELA, Sabina Vodlan s.p. bo reklamacije reševal skladno s Splošnimi uzancami za blagovni promet, Obligacijskim zakonikom in Zakonom o varstvu potrošnikov.

8) Izključitev odgovornosti

Za škodo, ki bi nastala ob morebitni nepravilni uporabi opravljenih storitev LOELA, Sabina Vodlan s.p. ne odgovarja. Prav tako LOELA, Sabina Vodlan s.p. ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja nasvetov, ki so objavljeni na spletni strani in po svetovanju z nosilci dejavnosti. Uporabo opravljene storitve, naročnik izvaja na lastno odgovornost. LOELA, Sabina Vodlan s.p. ne zagotavlja sto odstotnih rezultatov opravljenih dejavnosti, saj so ti odvisni od številnih dejavnikov.

LOELA, Sabina Vodlan s.p. ni odgovoren za vsebino, ki jo katerikoli uporabnik objavi na spletni strani. LOELA, Sabina Vodlan s.p. si pridržuje pravico do spremembe ali brisanja katerekoli vsebine, za katero ugotovi, da ni primerna. LOELA, Sabina Vodlan s.p. tudi ni odgovoren za škodo zaradi nedelovanja spletne strani, ki je posledica rednega vzdrževanja ali katerega drugega podobnega razloga.

9) Piškotki in oglaševanje

LOELA, Sabina Vodlan s.p. uporablja piškotke, v katerih shranjuje informacije o tem, katere strani uporabnik obišče in spremeni vsebino spletne strani glede na vrsto brskalnika ali glede na druge informacije, ki jih pošlje uporabnik preko brskalnika.
Uporabnik lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotov na posameznem spletnem mestu ali ne. Uporaba storitev spletnega mesta, za katere se zahteva registracijo na spletnem mestu, brez omogočenih piškotkov, ni možna.

10) Varovanje podatkov

Skladno z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) izjavljam, da bo LOELA, Sabina Vodlan s.p. pridobljene spodaj omenjene podatke o naročniku hranil za namene vodenja evidence naročnikovih storitev in jih uporabljal za namene izvajanja naročenih storitev. LOELA, Sabina Vodlan s.p. ima pravico shranjevati osebne podatke naročnika v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in mu na podlagi teh podatkov pošiljati informacije o novih produktih ali storitvah, ki jih je naročnik že kupil, oz. posodobljenih produktih.

LOELA, Sabina Vodlan s.p. lahko o uporabnikih naročnikov njenih storitev oziroma kupcih blaga zbira naslednje podatke: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonsko številko, spol, elektronski naslov. Pridobljene osebne podatke bo LOELA, Sabina Vodlan s.p. uporabljal za potrebe vodenja statistik in v trženjske namene. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva od LOELA, Sabina Vodlan s.p. , da njegove osebne podatke izbriše iz baze. Osebni podatki uporabnika so skrbno varovani v skladu z veljavnimi predpisi. Uporabnik storitev LOELA, Sabina Vodlan s.p. ob izvedbi storitev podpiše izjavo, da se strinja, da se potrebni podatki za izvedbo storitev uporabijo za potrebe izvajanja in naročanja storitev.

12) Pravilnost podatkov

Vsak naročnik in kupec uporablja vse storitve spletnega mesta na lastno odgovornost in v celoti jamči za točnost podatkov, ki jih posreduje na spletno mesto. Prepovedan je vnos neresničnih podatkov ali uporaba podatkov koga drugega.

13) Reševanje sporov

LOELA, Sabina Vodlan s.p. si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore reševati sporazumno. Če sporazumne rešitve ne bo mogoče doseči, je za reševanje vseh sporov izključno pristojno sodišče v Ljubljani. LOELA, Sabina Vodlan s.p. ne priznava nobenega izvajalca IRPS za izvensodno reševanje potrošniških sporov.

Domžale, 22. 11. 2021

Načini plačila in roki izvedbe projektov
Vsak projekt, za katerega je sklenjen dogovor (s potrditvijo ponudbe ali podpisom pogodbe o sodelovanju) o sodelovanju med stranko in LOELA, Sabina Vodlan s.p., so zahtevani naslednji načini plačila:
100% ob potrditvi ponudbe, na LOELA, Sabina Vodlan s.p.
Pogoji poslovanja za storitve Human Design svetovanje in izdelava knjige ter ostalih storitev povezanih s slednjim:

ROKI PLAČILA:

S potrditvijo ponudbe, ki velja kot sklenjen dogovor in je enako podpisu pogodbe, se stranka strinja s splošnimi pogoji poslovanja opisanimi spodaj
Ob potrditvi ponudbe je potrebno 100% plačilo ob podpisu pogodbe oz. potrditvi ponudbe oz. dogovora na podlagi elektronske pošte ali drugih medijev.

ROK IZVEDBE:

Splošen rok izdelave Human Design svetovanje je 30 delovnih dni od prejetja celotnega plačila (točen rok izdelave posameznih postavk naročnik in LOELA, Sabina Vodlan s.p. uskladita po prejetju vseh potrebnih podatkov, ki so potrebni za Human Design svetovanje.
Splošen rok izdelave Human Design knjige je 30 delovnih dni od prejetja celotnega plačila (točen rok izdelave posameznih postavk naročnik in LOELA, Sabina Vodlan s.p. uskladita po prejetju vseh potrebnih podatkov, ki so potrebni za Human Design knjigo.

Naročnik in LOELA, Sabina Vodlan s.p. se dogovorita, da se vse presežne zahteve sproti uskladijo in ovrednotijo.
V primeru predčasne odpovedi sodelovanja s strani naročnika si LOELA, Sabina Vodlan s.p. pridržuje pravico do poplačila vseh že nastalih stroškov ter plačila morebitnih oportunitetnih stroškov v višini 50% vrednosti storitve.


PREDAJA:

Human Design svetovanje in knjiga ali podobna storitev, se stranki preda, ko je ta plačana v celoti. V primeru neplačila se gleda točko “5. Pridržek lastninske pravice”.
Za predajo se šteje opravljeno Human design svetovanje, Human Design knjiga poslana po spletni pošti ali po navadni pošti ali predana v živo stranki.

SPLOŠNO:

Izvedba vsebinskega dela svetovanja ali knjige pa se prične v 15 delovnih dneh od prejema potrebnih podatkov v celoti.
V oceno vrednosti storitve so zajete zgolj v tabeli ponudbe navedene storitve. Dodatne zahteve naročnika ponudnik posebej ovrednoti in se dogovori ločeno.

Naročnik se obvezuje:

pravočasno zagotoviti potrebne osebne podatke za svetovanje in izdelavo knjige,
tekoče in pisno obveščati izvajalca o vseh spremembah in o na novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih storitev
Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na 031 649 772 ali na humandesigndivine@gmail.com

Scroll to Top